ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มข้อมูลสารสนเทศนักเรียน (LEC) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.87 KB 57869
แบบฟอร์มใบมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89 KB 57860
เอกสารขอเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ใหม่
แบบฟอร์มกิจกรรม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 22.97 KB 131709
แบบรายงานการปฏิบัติงานรายบุคคล PPR Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101.45 KB 131669
แบบฟอร์ม ID Plan_อปท. Word Document ขนาดไฟล์ 393.5 KB 131648
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.38 KB 146555
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.7 KB 146378
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.22 KB 146685
แบบบันทึกข้อความขอรับการประเมินวิทยะฐานะ สิ้นปีการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 146558
แบบบันทึกข้อความขอรับการประเมินวิทยะฐานะ สิ้นภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 32.53 KB 146583
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 146455
แบบบันทึก 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 398.5 KB 150402
วฐ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 146795
วฐ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 146652
วฐ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 146507
แนวทางการเก็บเอกสาร 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 131.85 KB 146727
งานเครื่องราชย์
แบบฟอร์มการขอเครื่องราชย์เหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 21.89 KB 146560
แบบฟอร์มงานวิชาการ
>ตัวชีวัดต้องรู้และควรรู้ หลักสูตรฯ 2551_สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 129200
แบบฟอร์ม_บันทึกหลังการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 129285
บันทึกข้อความ_ส่งบันทึกหลังการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 129278
บันทึกข้อความ_ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 129270