ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มข้อมูลสารสนเทศนักเรียน (LEC) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.87 KB 57880
แบบฟอร์มใบมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89 KB 57866
เอกสารขอเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ใหม่
แบบฟอร์มกิจกรรม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 22.97 KB 131717
แบบรายงานการปฏิบัติงานรายบุคคล PPR Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101.45 KB 131688
แบบฟอร์ม ID Plan_อปท. Word Document ขนาดไฟล์ 393.5 KB 131649
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.38 KB 146556
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.7 KB 146382
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.22 KB 146686
แบบบันทึกข้อความขอรับการประเมินวิทยะฐานะ สิ้นปีการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 146559
แบบบันทึกข้อความขอรับการประเมินวิทยะฐานะ สิ้นภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 32.53 KB 146584
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 146467
แบบบันทึก 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 398.5 KB 150405
วฐ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 146797
วฐ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 146657
วฐ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 146510
แนวทางการเก็บเอกสาร 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 131.85 KB 146731
งานเครื่องราชย์
แบบฟอร์มการขอเครื่องราชย์เหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 21.89 KB 146562
แบบฟอร์มงานวิชาการ
>ตัวชีวัดต้องรู้และควรรู้ หลักสูตรฯ 2551_สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 129205
แบบฟอร์ม_บันทึกหลังการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 129297
บันทึกข้อความ_ส่งบันทึกหลังการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 129288
บันทึกข้อความ_ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 129280