สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางนิจธิญา ตลึงผล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางชมนาด บัวหอม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางนันทนา แนมใส
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
อีเมล์ : nantana2516@hotmail.com

ว่าที่ร้อยตรี ธีรวรรณ รักทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางศนิดาว นงค์นวล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวปริณี จูดมาก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางณัฏฐิญา​ วังเพ็ชร์
ครู

นางชญาณิศา ศิริวัฒน์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวนัฐกานต์ ขจรวัฒนากุล

นางสาวชลดา รัตนรัตน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางพรทิพย์​ เนตรแสงสี
ครู