สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเยาวเรศ ผิวเหมาะ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางจันทร์เพ็ญ หนูช่วย

นางนิรัญชนา ทวีวุฒิ

นางทัศนีย์ ธานีรัตน์

นางสาวเสาวพรรณ มีแสง

นางสาวสุพัตรา รัตนะ

นางภาวดี บัวกิ่ง

นางสาวปาลฐิติพันธ์ ปารวีนาราภัทร

นางสาวสุมาลี คงแก้ว

นางสาวเบญจวรรณ ชูโลก

นายสุพัฒน์ เจริญคำ