คณะผู้บริหาร

นางสาวเยาวลักษณ์ เลียบวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธนกาญจน์ พิณพาทย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา