คณะผู้บริหาร

นางสาวประภาศรี คำนวณจิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพรพิมล ราชกิจกำธร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายงานวิชาการ

นางสาวรุ่งทิพย์ พัฒนศิลป์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายงานงบประมาณ

นายสมศักดิ์ แสงจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายงานบริหารบุคคล

นายบรรญชา พันธุ์ทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป