สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางวริษฐา บูรพัฒน์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางธัญลดา เทพวารินทร์

นางยุพดี เกตุกุล

นางวนิดา โชติมุข

นางหนูน้อย เชาว์ชะตา

นายรชต มีพฤกษ์

นางอัจฉรา กรดสุวรรณ

นางสาวจารุณี ศิริรัตน์

นางสาวสุภิญญา กลับมิตร

นางสาวอมราภรณ์ นาคบัวแก้ว

นางสาวศุภวรรณ บุญช่วยรอด

นางสาวสาวิกา รูปสวย

นางพัชรี เวชนุสิทธิ์

นางสาวขวัญสุดา เจะมุสา