สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางหนูน้อย เชาว์ชะตา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางยุพดี เกตุกุล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางวนิดา โชติมุข
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางอัจฉรา กรดสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวจารุณี ศิริรัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุภิญญา กลับมิตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางวรรนิศา ยาจาติ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางเบญจวรรณ เชาวนา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพรพรรษา จิตรากูล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนัญชยา หมื่นนรินทร์
ครูอัตราจ้าง