คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศุภิสรา บัวกิ่ง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนิกานต์ อักษรกูล
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปพิชญา สุวรรณ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกรปณต จ่าทอง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรุ่งรติพร เยี่ยมศิริ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5