สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวปิยวดี คงช่วย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางกชกานต์ เทพช่วย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : kotchakarn1050@gmail.com

นางสัจจะ ศิริอำนวยผล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางกันตา เทพช่วย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางวิมล วงศ์ภักดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางธัญลดา เทพวารินทร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางนฤมล ปรีชาชาญ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวกรรณิการ์ ดุลย์เภรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายระวิ พิเคราะห์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุภาวดี ชัยณรงค์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวศุภวรรณ บุญช่วยรอด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวขวัญสุดา เจะมุสา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1